Ratyfikacja Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych

Prezydent RP ratyfikował Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 6.09.2012 r. Oficjalne związanie się państwa Konwencją to ważny sygnał, że Polska uznaje się za w pełni gotową realizacji licznych zobowiązań dotyczących gwarancji praw osób niepełnosprawnych określonych w tym dokumencie. W ramach Konwencji Polska jest zobowiązana m.in:

– podjąć się zmian legislacyjnych i administracyjnych na takie, które zapewniają równe szanse osobom niepełnosprawnym (w tym Głuchych posługujących się językiem migowym);

– zmienić istniejące prawa, regulacje, zwyczaje i praktyk, które dyskryminują osoby niepełnosprawne;

– uwzględnić ochronę i promocję praw osób niepełnosprawnych we wszystkich swoich programach i strategiach działania;

– podejmować stosowne środki celem zlikwidowania przejawów dyskryminacji osób niepełnosprawnych przez jakiekolwiek osoby, organizacje lub prywatne przedsiębiorstwa;

– promować wykorzystanie nowych technologii (w tym technologii informacyjnych i komunikacji, urządzeń ułatwiających mobilność, urządzeń i technologii pomocniczych) pomocniczych dla osób niepełnosprawnych.

 


 

home-2-3

PRZECZYTAJ Konwencję Praw Osób Niepełnosprawnych 

 

 

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dn. 19 sierpnia 2011 r.

Wraz z wejściem w życie Ustawy o języku migowym podmioty określone w Ustawie są zobowiązane zapewnić osobom Głuchym tłumacza języka migowego. Tymi podmiotami są:


– organy administracji publicznej (w tym: urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzedy skarbowe itd);

– jednostki systemu (jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego);

– podmioty lecznicze (w tym: szpitale, przychodnie, Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej i inne podmioty lecznicze określone w Ustawie o działalności leczniczej z dn. 15 kwietnia 2011 r.);

– jednostki Policji, Państwowej Straży Pożarnej, i straże gminne oraz jednostki ochotnicze działające w tych obszarach;

 

 

home-2-3

PRZECZYTAJ Ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się


 


 

 

 


Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 26 marca 2014 r.


Rozporządzenie nakazuje biurom obsługi abonentów zapewnić tłumacza języka migowego dla Głuchych klientów. Także regulaminy i cenniki usług muszą być przygotowywane muszą być w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez osoby niepełnosprawne.

 

 

home-2-3

PRZECZYTAJ Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 26 marca 2014 r.