Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dn. 19 lipca 2019r. (znana też jako Ustawa o Dostępności +)


Zgodnie z zapisami ustawy instytucje sektora publicznego, czyli na przykład urzędy, szkoły, uczelnie, placówki służby zdrowia, będą musiały zapewnić dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną. W przypadku osób głuchych Ustawa ta obliguje do zapewnienia tłumacza polskiego języka migowego (PJM) i systemu językowo-migowego (SJM).


home-2-3

PRZECZYTAJ Ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dn. 4 kwietnia 2019r.


Zgodnie z zapisami Ustawy, podmioty publiczne objęte zakresem podmiotowym ustawy do sporządzania w sposób dostępny cyfrowo, deklaracji dostępności. Deklaracja dostępności to dokument, którego publikacja wymaga od podmiotu publicznego sprawdzenia dostępności cyfrowej swojej strony internetowej lub aplikacji mobilnej oraz stałego nadzoru nad tą dostępnością.


home-2-3

PRZECZYTAJ Ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 26 marca 2014 r.


Rozporządzenie nakazuje biurom obsługi abonentów zapewnić tłumacza języka migowego dla Głuchych klientów. Także regulaminy i cenniki usług muszą być przygotowywane muszą być w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez osoby niepełnosprawne.


home-2-3

PRZECZYTAJ Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 26 marca 2014 r.
Ratyfikacja Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych


Prezydent RP ratyfikował Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 6.09.2012 r. Oficjalne związanie się państwa Konwencją to ważny sygnał, że Polska uznaje się za w pełni gotową realizacji licznych zobowiązań dotyczących gwarancji praw osób niepełnosprawnych określonych w tym dokumencie. W ramach Konwencji Polska jest zobowiązana m.in:

– podjąć się zmian legislacyjnych i administracyjnych na takie, które zapewniają równe szanse osobom niepełnosprawnym (w tym Głuchych posługujących się językiem migowym);

– zmienić istniejące prawa, regulacje, zwyczaje i praktyk, które dyskryminują osoby niepełnosprawne;

– uwzględnić ochronę i promocję praw osób niepełnosprawnych we wszystkich swoich programach i strategiach działania;

– podejmować stosowne środki celem zlikwidowania przejawów dyskryminacji osób niepełnosprawnych przez jakiekolwiek osoby, organizacje lub prywatne przedsiębiorstwa;

– promować wykorzystanie nowych technologii (w tym technologii informacyjnych i komunikacji, urządzeń ułatwiających mobilność, urządzeń i technologii pomocniczych) pomocniczych dla osób niepełnosprawnych.


home-2-3

PRZECZYTAJ Konwencję Praw Osób Niepełnosprawnych
Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dn. 19 sierpnia 2011 r.


Wraz z wejściem w życie Ustawy o języku migowym podmioty określone w Ustawie są zobowiązane zapewnić osobom Głuchym tłumacza języka migowego. Tymi podmiotami są:

– organy administracji publicznej (w tym: urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzedy skarbowe itd);

– jednostki systemu (jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego);

– podmioty lecznicze (w tym: szpitale, przychodnie, Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej i inne podmioty lecznicze określone w Ustawie o działalności leczniczej z dn. 15 kwietnia 2011 r.);

– jednostki Policji, Państwowej Straży Pożarnej, i straże gminne oraz jednostki ochotnicze działające w tych obszarach;


home-2-3

PRZECZYTAJ Ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się