Tłumacze zatrudnieni w Polskim Związku Głuchych są wpisani na listę tłumaczy prowadzoną przez Wojewodę Mazowieckiego oraz listę tłumaczy prowadzoną przez Centrum Edukacji Języka Migowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Głuchych. Posiadają certyfikat T2 (biegły w zakresie języka migowego), oraz doświadczenie wynikające z codziennych kontaktów z osobami niesłyszącymi. Atutem naszych tłumaczy jest dwujęzyczność, wynikająca z tego, że są słyszącymi dziećmi rodziców głuchych (CODA – ang. Children of Deaf Adulds). Wyrastając w środowisku Głuchych nabyli umiejętność odbioru i przekazywania informacji w formie dostosowanej do poziomu i możliwości językowych niesłyszącego klienta. Nasi tłumacze na co dzień zajmują się pomocą osobom niesłyszącym w załatwianiu spraw życia codziennego, dzwoniąc w ich imieniu do instytucji, wyjaśniając treść pism urzędowych, udzielając informacji o obowiązujących przepisach i prawie. Tłumaczą symultanicznie konferencje, wykłady na uczelniach wyższych czy sympozja.


Bożena KunatKatarzyna DudekKrystyna WittEwa Gładecka

Od 27 lat Pracuje jako tłumacz Polskiego Języka Migowego. Ma niesłyszących rodziców (CODA). Posiada certyfikat W2 (wykładowca), który uprawnia ją do prowadzenia kursów PJM.

CODA, zna Polski Język Migowy od kołyski. Od 8 lat pracuje jako tłumacz języka migowego. Posiada uprawnienia biegłego sądowe z zakresu języka migowego. Pracuje społecznie w Zarządzie Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych w Warszawie.

CODA. Od 35 lat zawodowo związana ze środowiskiem osób niesłyszących jako tłumacz Polskiego Języka Migowego. Jest również tłumaczem przysięgłym przy sądzie okręgowym w Warszawie. W środowisku znana z otwartości i chęci pomocy.


Ma głuchych rodziców (CODA). Młoda tłumaczka, nadrabia doświadczenie swoją żywiołowością i ogromną chęcią pomocy głuchym osobom.