Tłumacze zatrudnieni w Polskim Związku Głuchych są wpisani na listę tłumaczy prowadzoną przez Wojewodę Mazowieckiego oraz listę tłumaczy prowadzoną przez Centrum Edukacji Języka Migowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Głuchych. Posiadają certyfikat T2 (biegły w zakresie języka migowego), oraz doświadczenie wynikające z codziennych kontaktów z osobami niesłyszącymi. Atutem naszych tłumaczy jest dwujęzyczność, wynikająca z tego, że są słyszącymi dziećmi rodziców głuchych (CODA – ang. Children of Deaf Adulds). Wyrastając w środowisku Głuchych nabyli umiejętność odbioru i przekazywania informacji w formie dostosowanej do poziomu i możliwości językowych niesłyszącego klienta. Nasi tłumacze na co dzień zajmują się pomocą osobom niesłyszącym w załatwianiu spraw życia codziennego, dzwoniąc w ich imieniu do instytucji, wyjaśniając treść pism urzędowych, udzielając informacji o obowiązujących przepisach i prawie. Tłumaczą symultanicznie konferencje, wykłady na uczelniach wyższych czy sympozja.

Bożena KunatKatarzyna DudekAnna Baranowska

Od 27 lat Pracuje jako tłumacz Polskiego Języka Migowego. Ma niesłyszących rodziców (CODA). Posiada certyfikaty:

-T2 potwierdzający znajomość języka migowego oraz umiejętność porozumienia się z osobami głuchymi na poziomie zawodowym

-W2 (wykładowca), który uprawnia ją do prowadzenia kursów PJM. 

CODA, zna Polski Język Migowy od kołyski. Od 8 lat pracuje jako tłumacz języka migowego. Posiada uprawnienia biegłego z zakresu języka migowego. Pracuje społecznie w Zarządzie Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych w Warszawie. 

Ma Głuchych rodziców (CODA). Posługuje się polskim językiem migowym (PJM) od dziecka. W 2019 r. rozpoczęła pracę w Polskim Związku Głuchym, gdzie szybko zyskała popularność wśród głuchych potrzebujących.