Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki prowadzi dwa Specjalistyczne Ośrodki Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu, dwa Ośrodki Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących oraz dwie świetlice środowiskowe.

Rodzaje działań w Specjalistycznych Ośrodkach Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu:

– kompleksowa rehabilitacja słuchu i mowy, usprawnianie wieloprofilowe dzieci;
– diagnoza słuchu (audiometria tonalna, impedancja), komputerowy dobór zaopatrzenia wspomagającego słyszenie dla dzieci i dorosłych;
– praca z rodzicami dzieci nad umiejętnością rehabilitowania swojego dziecka,
– pomoc w akceptacji niepełnosprawności i rozumieniu istoty rehabilitacji;
– praca z nauczycielami dzieci nad zrozumieniem specyfiki funkcjonowania dziecka niesłyszącego w środowisku słyszących.


Działania w Ośrodkach Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących:


– usługi indywidualne – udzielanie osobom niesłyszącym pomocy
– w załatwianiu spraw codziennych, socjalnych, rodzinnych, zawodowych, wychowawczych, urzędowych;
– zajęcia grupowe – praca informacyjna, kulturalno-oświatowa, zajęcia rozwojowe w kołach zainteresowań, nauka języka polskiego;
– pomoc online, przy użyciu komunikatora Skype – umożliwia nam to dotarcie do osób z małych miejscowości i wsi, które nie mają dostępu do profesjonalnych tłumaczy języka migowego.

Również realizujemy różnorodne projekty edukacyjne i integracyjne skierowane do osób niesłyszących i słyszących.