Ile jest niesłyszących w Polsce?

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) niedosłuch jest najczęstszym defektem narządów zmysłowych – szacuje, że niedosłuch może mieć nawet 10% społeczeństwa, co w Polsce daje liczbę ponad 3 milionów 800 tysięcy. Wiele z tych osób ma niedosłuch od urodzenia lub od wczesnego dzieciństwa – w większości są wychowywani w szkołach specjalnych, gdzie się uczą języka migowego. Dla takich osób język polski jest językiem drugim, i w wielu przypadkach próba komunikacji poprzez formę pisemną nie zdaje egzaminu. Dla osób Głuchych językiem pierwszym jest Polski Język Migowy (PJM).

Statystyki podają, że w Polsce wykwalifikowanych tłumaczy języka migowego jest tylko 200. Aby być profesjonalnym tłumaczem języka migowego, nie wystarczy ukończyć kursu. Polski Język Migowy jest zupełnie innym językiem, niż język polski. Ma inną strukturę, gramatykę, budowę zdania. Dochodzą do tego gesty mimiczne, gesty wargowe które w Polskim Języku Migowym są niezbędne. Trudność przyswojenia PJM polega na tym, że aby go umieć, trzeba go cały czas czynnie używać. Dlatego profesjonalnymi  tłumaczami PJM są przeważnie osoby, które pracują czynnie w środowisku Głuchych, albo osoby, które są słyszącymi dziećmi niesłyszących rodziców (CODA – ang. Children of Deaf Adults).

Dnia 19 sierpnia 2011 r. Parlament Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił Ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się”. Parlament również uchwalił rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych. Obie te akcje prawne umożliwiają osobom niesłyszącym korzystanie ze swoich praw na równi ze słyszącymi obywatelami.

Dziś administracja publiczna (urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy skarbowe itp.), służby ratowniczo-interwencyjne (komendy i posterunki policji, komendy straży pożarnej, pogotowie ratunkowe),  publiczne jednostki ochrony zdrowia (szpitale, kliniki, przychodnie) a także firmy telekomunikacyjne muszą zapewnić niesłyszącym możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego. Problem się rodzi w przypadku małej liczby wykwalifikowanych tłumaczy Polskiego Języka Migowego. Dlatego w tym przypadku oferowany przez nas SYSTEM TŁUMACZA ON-LINE jest idealnym rozwiązaniem.