Wstęp

Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej tlumaczonline.waw.pl

Data publikacji: 2020-09-22

Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-02

Status strony

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– część z publikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2020-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

– opublikowane mapy z lokalizacją punktów informacyjnych, szkoleń, itp. nie są dostępne: mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępność strony 

Strona tlumaczonline.waw.pl jest skierowana do instytucji, firm, urzędów i innych placówek mających w planie zapewnienie dostępności osobom g/Głuchym w swoich siedzibach. Treści skierowane do osób g/Głuchych oraz działania Polskiego Związku Głuchych Oddziału Mazowieckiego znajdują się na: pzg.warszawa.pl. Treści znajdujące się na stronie pzg.warszawa.pl opublikowane po 2020-09-23 są w większości przetłumaczone na PJM.

Aby otrzymać wsparcie tłumacza PJM lub SJM w otrzymaniu niedostępnej treści strony tlumaczonline.waw.pl, prosimy o połączenie się z tłumaczem – link poniżej:

Ikona oznaczająca tłumacza on-line języka migowego

Połącz się z tłumaczem on-line języka migowego 

Skróty klawiaturowe na stronie tlumaczonline.waw.pl

Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Baltyn, e-mail: piotr.baltyn@pzg.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 882 088 890. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynku

Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki znajduje się na 1 piętrze przy ul. Białostocka 4 w Warszawie. Aby wejść do siedziby, należy przez przez bramę (pierwsze drzwi po lewej w przejściu na dziedziniec).

Budynek nie ma usprawnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak windy, podjazdu i toalet dla osób niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych, nie ma pętli indukcyjnych.

Dostępni są tłumacze polskiego języka migowego (PJM) i systemu językowo-migowemu (SJM) w godzinach funkcjonowania Związku. Domofon znajdujący się na klatce schodowej wyposażony jest w sygnalizację świetlną.